ART(E) FOR COMMUNITY BUILDING

 

NEDERLANDS/ENGLISH/ESPAÑOL ⬇︎

'Art(e) for community building' is een project van Mundana in samenwerking met Fameus en Stad Antwerpen. Wij stellen u Sadrie • Ilustração voor. Zij zal een groep van amateurkunstenaars begeleiden in een artistiek proces met workshops rond thema’s als migratie, culturele identiteit en diversiteit.

Met een groep van maximum 15 deelnemers stappen we met 'Art(e) for community building' in een artistiek project begeleid door Sadrie Alves. Parallel aan de kunstworkshops met Sadrie werkt de groep aan een participatief fotografieproject.

Hou je van kunst en zelf kunst maken? Heb je een link met Antwerpen en of Latijns-Amerika? Wil je met ons mee nadenken over identiteit, diversiteit en thuis zijn en daar creatief mee aan de slag gaan? Schrijf je dan voor 15 januari 2022 in voor 'Art(e) for community building'.

- Inschrijven via info@mundana.be
- Deelname: 15 euro.
- Inhoud van het artistiek project in februari 2022: vier workshops, tentoonstelling en eindactiviteit

Workshops:


5 februari 2022 van 10:00 tot 14:00
Informeel Woordenboek: Thuis Tijdens deze workshop denken we na over het concept “Thuis” en over wat het voor ons betekent. Wat zorgt ervoor dat een plek als thuis aanvoelt? Een voorwerp, een kamer, een stem, een taal? Elke deelnemer verwerkt zijn of haar ervaring in een afbeelding door gebruik te maken van stempels en collage. Samen overlopen we de basis van een druktechniek om dit te bereiken. Het resultaat zal een informeel woordenboek van het concept “Thuis” zijn waarin de individuele ervaringen van de deelnemers elkaar aanvullen.

12 februari 2022 van 10:00 tot 14:00
Persoonlijke Landkaart: Tijdens deze workshop onderzoeken we de grafische taal van landkaarten als vertrekpunt voor creatie. We bestuderen de kaarten vanuit een kritische hoek om onze impressie van een plek/land/continent/lucht te kunnen weergeven. Elke deelnemer kiest een aspect van een kaart dat hij of zij het meest relevant vindt om af te beelden. We maken gebruik van verschillende methodes: schrijven, tekenen, knippen, vouwen, collages.

19 februari 2022 van 10:00 tot 14:00

(On)uitwisbare Reisherinneringen: Tijdens deze workshop leren we een stempel te maken uit een gum. Elke deelnemer kerft een motief dat een impressie/herinnering van een plek die heeft bijgedragen aan zijn of haar reis en persoonlijke identiteit representeert.

26 februari 2022 van 10:00 tot 14:00

Verhalen Vertellen: Migratie en Verplaatsing Een interdisciplinaire workshop waarin het idee van migratie en verplaatsing wordt onderzocht via de visuele presentatie van een verhaal. Het verhaal wordt verteld door een groep mensen die gebruik maakt van verschillende kunstvormen: elke persoon complementeert het verhaal met geluids-, beeld- en woordelementen. Het resultaat zal zijn het presenteren en het delen van een verhaal met de deelnemers van de workshop.

EN/

‘Art(e) for community builing’ a project of Mundana in association with Fameus and Stad Antwerpen. We introduce you to Sadrie • Ilustração. She will lead a group of amateur artists in an artistic process with workshops around themes such as migration, cultural identity, and diversity.

Do you like art and making art yourself? Do you have a connection with Antwerp and/or Latin America? Together do you want to think about identity, diversity, and home, and get creative with such themes? Sign up for ‘Art(e) for community building’.

Here you will find more information about the project:

In a group of maximum 15 people, with ‘Art(e) for community building’ we will enter in an artistic process lead by Sadrie Alves. Alongside the artistic workshops with Sadrie, the group will participate in a photography project.

- Inscriptions before the 15th of January 2022 via info@mundana.be
- Participation: 15 euros
- Content of the artistic project taking place in February 2022: four workshops,
exposition, and closing event.

Workshops:

5 February 2022 from 10:00 to 14:00

Informal Dictionary: Home In this workshop we reflect on the concept of home and what it means to us. What makes a place feel like home? An object, a room, a voice, a language? Each participant translates their experience into one image using stamps and collage. Together we go through the basics of a printmaking technique to achieve this. The result will be an informal dictionary of the word “Home” in which the individual experiences of the participants complement each other.

12 February 2022 from 10:00 to 14:00

Personal Geography: During this workshop we explore the graphic language of maps as a starting point for creation. We look at maps through a critical lens to depict our impression of a place/country/continent/sky. Each participant chooses to depict an aspect of a map they find most relevant. We do this using different methods: writing, drawing, cutting, folding, collaging.

19 February 2022 from 10:00 to 14:00

(Un)erasing Travel Memories: In this workshop we learn the basics of carving and printing a stamp out of an eraser. Each participant carves a motif that represents an impression/memory of a place that added to their journey and personal identity.

26 February 2022 from 10:00 to 14:00

Storytelling: Migration and Movement An interdisciplinary workshop in which the idea of movement and migration is explored through the visual presentation of a story. The story is told by a group of people using different art forms: each person complements the storytelling with elements of sound, image, and word. The result will be the presentation and sharing of stories with everybody present during the workshop.

ES/

‘Art(e) for community building’ es un proyecto de Mundana en conjunto con Fameus y Stad Antwerpen. Te presentamos a Sadrie • Ilustração. Ella será quien guiará un grupo de artistas amateurs en un proceso artístico con talleres a través de las temáticas de migración, identidad cultural y diversidad.

¿Te gusta el arte y crear arte tú mismo? ¿Tienes una conexión con Amberes y/o con Latinoamérica? ¿Quieres junto con nosotros pensar en la identidad, la diversidad y el pertenecer y crear algo a través de estas temáticas? Inscríbete para ‘Art(e) for community building’ antes del 15 de enero 2022.

Más información sobre el proyecto se encuentra aquí:

Con un grupo de máximo 15 personas entraremos con ‘Art(e) for community builing’ en un proyecto artístico guiado por Sadrie Alves. Aparte de los talleres artísticos con Sadrie, el grupo trabajará en un proyecto de fotografía participativo.

- Inscripciones antes del 15 de enero 2022 vía info@mundana.be
- Participación: 15 euros
- Contenido del proyecto artístico en febrero 2020: cuatro talleres, una exposición y
una actividad final

Talleres:

5 febrero 2022 desde 10:00 hasta 14:00

Diccionario Informal: Durante este taller reflexionamos sobre la idea de pertenecer. ¿Qué hace que nos sentimos en casa? ¿Un objeto, una habitación, una voz, una lengua? Cada participante traduce su experiencia en una imagen utilizando sellos y collage. Pasamos por los principios de una técnica de impresión para lograrlo. El resultado será un diccionario informal de la palabra “Pertenecer” en el que las experiencias individuales de los participantes se complementan entre sí.

12 febrero 2022 desde 10:00 hasta 14:00

Geografía Personal: En este taller exploramos el lenguaje gráfico de los mapas como punto de partida para la creación. Investigamos los mapas con un lente crítico para que podamos representar nuestra impresión de un lugar/país/continente/cielo. Cada participante elige un aspecto del mapa que le parece más relevante representar. Utilizamos diferentes formas de arte: escribir, dibujar, cortar, plegar, collage.

19 febrero 2022 desde 10:00 hasta 14:00

Recuerdos De Viaje Borrados: Durante este taller aprendemos como hacer un sello de un borrador. Cada participante talla un motivo que representa una impresión o un recuerdo de un lugar que contribuyó a su viaje y su identidad personal.

​26 febrero 2022 desde 10:00 hasta 14:00

Cuentacuentos: Migración y Desplazamiento Un taller interdisciplinario en el cual se explora la idea de migración y desplazamiento por una presentación visual de la historia. La historia está contada por un grupo de personas que usa diferentes formas de arte: cada persona complementa la historia con elementos auditivos y visuales. Terminamos con una presentación y el compartir de las historias con todas personas presentes durante el taller.